Thẻ: Châu chửi thẳng mặt Ngà – Báu- Dư là “1 lũ điên khùng ích kỷ”

Thẻ: Châu chửi thẳng mặt Ngà – Báu- Dư là “1 lũ điên khùng ích kỷ”

error: Content is protected !!
Web báo chí bởi Zubi Cloud